พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 64 488
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปีและแผนปฏิบัติการ [Update 15072563] 868
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 5/2563 392
ข้อมูลสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 730
แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2563 826
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 4/2563 589
ตอบแบบสำรวจ ITA2563 และเผยแพร่ช่องทางตอบแบบสำรวจ IIT 469
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ และโปรแกรม Logframe 2564 688
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย. ๖๓ 451
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 3/2563 505
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย1) 683
มาตรฐานและราคากลาง 677
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 515
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ 654
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 841
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 438
กำหนดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 413
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มี.ค. ๖๓ 436
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 1/2563 447
เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... 909
New