พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

รายงานผลการเบิกค่าใช้จ่ายส.ถ./ผ.ถ. ปี2564 (วันที่ 15 มี.ค.64) 934
บัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้ง (เทศบาล) 771
รวมเอกสาร ผตล.จว. (เทศบาล)ฉบับแก้ไขลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 931
ประชุม Gin Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 536
รวมเอกสาร ผตล.จว. (เทศบาล)ฉบับแก้ไขลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 575
รวมเอกสาร ผตล.จว. (เทศบาล) 831
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 657
ว308ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี๋ยวกับบัตรเลือกตั้งเทศบาล 991
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 633
หนังสือตอบข้อหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 1207
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด(ฉบับแก้ไขวันที่ 11 ก.พ.64) 934
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ม.ค. ๖๔ 489
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ (ศาลยุติธรรม) 793
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด 690
คู่มือการรับสมัครท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2 ก.พ. 64) 1260
ตารางจำนวนผู้สมัครเทศบาล 868
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ... 795
คู่มือและปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2564) 440
คู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 715
ข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล 743
New