พัสดุ ครุภัณฑ์

แนวทางการตอบข้อหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและแนวทางปฏิบัติงานการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 453
ตารางรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.และนายก อบจ.(ฉบับแก้ไข15.05) 209
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 362
แบบฟอร์มบันทึกส่งถาม - ตอบ สายด่วน 1444 386
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 411
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 6/2563 376
บัญชีนวัตกรรมไทย... 175
การจัดทำร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ อนุมัติโครงการ และอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว) 441
แบบฟอร์มสำรวจเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone 432
การแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ 453
แบบพิมพ์แนบท้ายระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ. หรือ... 668
การทดสอบเครื่อง Smart Card Reader 464
ใบสมัครให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 765
การพิจารณาคู่มือปฎิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ลต 0014/ว694 ลว 31 ก.ค.63) 546
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแแผนปฏิบัติการ... 587
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 64 444
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปีและแผนปฏิบัติการ [Update 15072563] 785
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 5/2563 319
ข้อมูลสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 607
แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2563 702
New