พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

แบบทะเบียนปรวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 845
แบบรายงาน 302/2 ครุภัณฑ์ สนง.กกต.จว. ตาม ว 155 3 ลว. 20 ต.ค. 64 1084
รวมเอกสารผตล.จว.(อบต.) 877
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ... 737
แบบ บช.อบต.3และแบบ บช.อบต.4 612
QR-Code คู่มือปฏิบัติงาน และ ระเบียบ ข้อกำหนดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี 800
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม พ.ค. - ส.ค. 64 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม พ.ค. - ส.ค. 64 ตาม ว 125 และ ว 1445 ลงวันที่ 5 ต.ค. 64 479
แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ลต. อบต. (เวียน จว. 1 ตค.64) 715
แบบฟอร์มจัดทำแผนใช้เงินจังหวัด ปี 65 728
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย... 751
บันทึกการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings 1168
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานตรสวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 584
การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 753
แบบฟอร์มจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 ในส่วนค่าใช้จ่ายโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 653
การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศ (E-servive) 745
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ... 785
แบบจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คชจ. สถ./ผถ. 639
(ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานการงบประมาณ 899
เสนอความเห็นแนวทางประกอบการ... 891
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ก.พ.- เม.ย 64 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม ม.ค. - เม.ย. 64 ตาม ว 62 และ ว 790 ลงวันที่ 20 พ.ค.64 1408
New