พัสดุ ครุภัณฑ์

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแแผนปฏิบัติการ... 465
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 64 383
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปีและแผนปฏิบัติการ [Update 15072563] 627
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 5/2563 257
ข้อมูลสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 473
แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2563 603
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 4/2563 374
ตอบแบบสำรวจ ITA2563 และเผยแพร่ช่องทางตอบแบบสำรวจ IIT 378
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ และโปรแกรม Logframe 2564 479
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย. ๖๓ 314
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 3/2563 364
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย1) 545
มาตรฐานและราคากลาง 499
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 412
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ 419
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 726
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 355
กำหนดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 337
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มี.ค. ๖๓ 357
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 1/2563 362
New