พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ข้อมูลการขอใช้รถส่วนบุคคลเพื่อเข้าออกอาคารรัฐประศาสนภักดี 1136
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1195
แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 57 1505
ข้อมูลส่วนบุคคล (กิจกรรมการพัฒนาระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร ERP) 1853
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1539
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2557 2546
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายละเอียด การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1550
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 1680
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ กกต.) 2613
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 56-60 สนผ. 2142
แบบรายงานตรวจติดตามและประเมินผล (แบบ 1-2) 1583
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 1478
รวมหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 3034
แนวทางการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัด 2095
New