พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

แบบประเมินเงินส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 2958
แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1972
แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558-2560 1766
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ คสช. 1607
แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 (แก้ไข)วันที่ 15 กันยายน 2557 2493
แนวปฎิบัติทางบัญชีประกอบมาตราฐานการบัญชี 1382
ชื่อภาษาอังกฤษ ฝ่ายงานต่างๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2729
กลุ่มอยากคิดอยากให้ช่วยกันทำ 1768
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2557 1588
คู่มือศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย 1799
ส่งมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรเขตการเลือกตั้ง 1844
แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 2827
ข้อมูลการขอใช้รถส่วนบุคคลเพื่อเข้าออกอาคารรัฐประศาสนภักดี 1187
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1250
แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 57 1587
ข้อมูลส่วนบุคคล (กิจกรรมการพัฒนาระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร ERP) 1971
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1626
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2557 2678
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายละเอียด การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1615
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 1784
New