พัสดุ ครุภัณฑ์

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1286
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2557 2293
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายละเอียด การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1303
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 1295
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ กกต.) 2371
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 56-60 สนผ. 1642
แบบรายงานตรวจติดตามและประเมินผล (แบบ 1-2) 1325
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 1182
รวมหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 2730
แนวทางการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัด 1793
New