พัสดุ ครุภัณฑ์

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1222
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2557 2235
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายละเอียด การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1242
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 1125
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ กกต.) 2304
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 56-60 สนผ. 1543
แบบรายงานตรวจติดตามและประเมินผล (แบบ 1-2) 1276
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 1083
รวมหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 2549
แนวทางการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัด 1738
New