พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1514
แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558-2560 1503
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ คสช. 1341
แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 (แก้ไข)วันที่ 15 กันยายน 2557 2148
แนวปฎิบัติทางบัญชีประกอบมาตราฐานการบัญชี 953
ชื่อภาษาอังกฤษ ฝ่ายงานต่างๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1978
กลุ่มอยากคิดอยากให้ช่วยกันทำ 1500
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2557 1281
คู่มือศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย 1247
ส่งมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรเขตการเลือกตั้ง 1527
แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 2187
ข้อมูลการขอใช้รถส่วนบุคคลเพื่อเข้าออกอาคารรัฐประศาสนภักดี 816
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 952
แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 57 1065
ข้อมูลส่วนบุคคล (กิจกรรมการพัฒนาระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร ERP) 1467
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1270
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2557 2275
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายละเอียด การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1284
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 1256
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ กกต.) 2352
New