พัสดุ ครุภัณฑ์

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) 9 ก.ค.58 1163
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) 2870
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับกลางฯ (แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมฯ 1894
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ณ 29 มิ.ย.2558 1334
แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 976
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 2683
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้าย ประกาศ กกต. (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 2497
รายละเอียดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ... 1882
แผนที่โครงการอบรมการบังคับใช้กฏหมายรุ่นที่ 1 1185
ลต 0103 /ว 427 เรื่อง แจ้งการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส่วนจังหวัด 947
ลต0102/ว426 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 (ส่วนจังหวัด) 969
ลต0102(อก)/ว35 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 (ส่วนกลาง) 851
จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (แยกเป็นหมู่บ้าน) 1286
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือน 2019
แผนปฏิบัติการ สนง.กกต.จว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558) 1751
แบบฟอร์มพิจารณาเลื่อนเงินเดือน2558 2454
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2558 1258
แบบขอรับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอัตราที่สูงขึ้น...(ส่วนกลางและต่างจังหวัด) เพิ่มเติม 1845
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ถึง 2555 (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) เพิ่มเติม 2787
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึง 2546 (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) เพิ่มเติม 2558
New