พัสดุ ครุภัณฑ์

การจัดทำร่างแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(ลต ๐๐๐๓(ฝผง.)/ว ๕๖, ลต๐๐๐๓/ ว ๑๑๐๙)ลว ๑๒ ก.ค.๖๒ (ส่วนกลางและจังหวัด) 274
ขอให้ตรวจสอบร่างแผนใช้เงิน ส.ถ.และ ผ.ถ. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 000(ฝผง.)/ว. 55 ลว. 3 ก.ค. 62 207
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพตส.10 145
เวียนตกเบิก 1-2562 381
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร และภาพใบหน้า 238
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบOIT... 135
ประเด็นการถอดบทเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 294
แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อติดตามสถานการณ์และป้องปราบการทุจริตเลือกตั้ง (ตาสับปะรด) 177
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 111
ข้อมูลการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองทุกจังหวัด 274
แผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 382
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เม.ย.62 ตาม ว 42 และ ว 844 ลงวันที่ 16 พ.ค.62 77
ร่างแผน อปท. ตาม ว 41 ลงวันที่ 16 พ.ค. 62 237
ปฏิทินคู่มือ ITA 62 หรือจัดส่งไฟล์ข้อมูลทาง E mail : report_ect@ect.go.th 179
แบบสำรวจความต้องการระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 140
ร่างแผนปฏิบัติการ สนง.กกต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านมติ กกต.ครั้งที่ 45_2562 เมื่อวันพุธที่ 17 เม.ย. 2562 สำหรับแจ้งส่วนงานทบทวนตัวชี้วัด... 293
แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใหม่ 121
แบบพิมพ์ในการนับคะแนนใหม่ 139
แบบสำรวจและแบบเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานขอรับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ... 277
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 131
New