พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

รวมเอกสาร ชุมพร สงขลา (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564) 393
ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 441
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 457
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 65 (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564) 1010
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 518
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 15 พ.ย.2564) 818
แผนปฎิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 1083
รวมเอกสารผตล.จว.(อบต.) ลงวันที่ 3 พ.ย.64 2279
แบบทะเบียนปรวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 802
แบบรายงาน 302/2 ครุภัณฑ์ สนง.กกต.จว. ตาม ว 155 3 ลว. 20 ต.ค. 64 907
รวมเอกสารผตล.จว.(อบต.) 834
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ... 680
แบบ บช.อบต.3และแบบ บช.อบต.4 518
QR-Code คู่มือปฏิบัติงาน และ ระเบียบ ข้อกำหนดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี 693
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม พ.ค. - ส.ค. 64 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม พ.ค. - ส.ค. 64 ตาม ว 125 และ ว 1445 ลงวันที่ 5 ต.ค. 64 424
แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ลต. อบต. (เวียน จว. 1 ตค.64) 655
แบบฟอร์มจัดทำแผนใช้เงินจังหวัด ปี 65 666
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย... 696
บันทึกการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings 1025
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานตรสวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 525
New