พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 427
โครงการสวัสดิการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับบุคลากรของ สนง.กกต. ประจำปี 2565 911
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน (ฉบับแก้ไขลงวันที่ 8 เมษายน 2565) 604
รวมเอกสาร ผตล.จว.กรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งสมาชิกสภากทม./ผู้ว่ากทม.) 381
รวมเอกสาร ผตล.จว.ชลบุรี (เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา/นายกเมืองพัทยา) 358
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 693
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน 382
ระบบแสดงใบจ่ายเงินเดือน (Pay Slip) 1382
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ก.ย. 64 - ม.ค 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม ก.ย 64 - ม.ค. 65 ตาม ว 25 และ ว 317 ลงวันที่ 23 ก.พ. 65 372
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก2565(ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) 404
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 605
รวมเอกสารเลือกตั้งซ่อม ส.ส กทม. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (วันที่ 6 มกราคม 2565) 2419
รวมเอกสาร ชุมพร สงขลา (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564) 494
ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 491
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 509
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 65 (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564) 1116
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 590
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 15 พ.ย.2564) 929
แผนปฎิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 1560
รวมเอกสารผตล.จว.(อบต.) ลงวันที่ 3 พ.ย.64 2929
New