พัสดุ ครุภัณฑ์

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย... 571
บันทึกการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings 894
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานตรสวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 430
การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600
แบบฟอร์มจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 ในส่วนค่าใช้จ่ายโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 478
การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศ (E-servive) 564
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ... 608
แบบจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คชจ. สถ./ผถ. 511
(ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานการงบประมาณ 674
เสนอความเห็นแนวทางประกอบการ... 704
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ก.พ.- เม.ย 64 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม ม.ค. - เม.ย. 64 ตาม ว 62 และ ว 790 ลงวันที่ 20 พ.ค.64 1206
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรม 413
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล (0003/ว743) 755
ซอฟต์แวร์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 687
การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 1357
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 651
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564(ลงวันที่ 9 เมษายน 2564) 761
การติดตั้งโปรแกรม office 365 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ใช้ในอบรมการใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (logframe) 666
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564(ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564) 1059
รวมเอกสาร ผตล.จว. เทศบาล(ฉบับเพิ่มเติมลงวันที่ 26 มีนาคม 2564) Update 27/04/2564 981
New