พัสดุ ครุภัณฑ์

ข้อมูลส่วนบุคคล (กิจกรรมการพัฒนาระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร ERP) 1359
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 1139
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2557 2166
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายละเอียด การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1027
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 924
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ กกต.) 2233
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 56-60 สนผ. 1408
แบบรายงานตรวจติดตามและประเมินผล (แบบ 1-2) 1212
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 932
รวมหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 2354
แนวทางการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัด 1666
New