พัสดุ ครุภัณฑ์

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอแต่งตั้ง... 1205
แบบรายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการ... 1100
แบบฟอร์มร่างแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1236
แบบรายงานการจ้างเหมา...(ส่วนกลางและต่างจัวหวัด) 947
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสิทธิการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 627
แบบฟอร์ม กกต.301 กกต.302 1209
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ลต0103/ว1049) 946
แบบแสดงความประสงค์ขอเลื่อนตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง 876
แบบฟอร์มการขอนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนจังหวัด..ศูนย์.. 748
แบบฟอร์มการขอนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนกลาง 680
สรุปการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม2558(ข้อมูล11 ส.ค.58) 851
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ มิถุนายน 58 (ล่าสุด) 1085
แบบสำรวจข้อมูลการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี(แก้ไข) 941
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) 9 ก.ค.58 1127
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) 2830
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับกลางฯ (แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมฯ 1739
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ณ 29 มิ.ย.2558 1220
แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 938
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 2530
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้าย ประกาศ กกต. (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 2332
New