พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบขอรับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอัตราที่สูงขึ้น...(ส่วนกลางและต่างจังหวัด) เพิ่มเติม 1527
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ถึง 2555 (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) เพิ่มเติม 2273
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึง 2546 (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) เพิ่มเติม 1915
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 ถึง 2556 (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) 3633
แบบขอรับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอัตราที่สูงขึ้น...(ส่วนกลางและต่างจังหวัด) 1124
แผนปฏิบัติการ สนง.กกต.จว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 11 ก.พ.58) 1148
แผนปฏิบัติการ สนง.กกต.จว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 297
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 1495
แบบสรุปปัญหา อุปสรรคผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 927
แบบสำรวจพนักงานและลูกจ้างประจำฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินฯ ในอัตราที่สูงขึ้น 2407
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 884
คู่มือการประเมินเงินประสิทธิภาพฯ 1333
แบบประเมินเงินส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 2479
แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1355
แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558-2560 1328
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ คสช. 1126
แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 (แก้ไข)วันที่ 15 กันยายน 2557 1781
แนวปฎิบัติทางบัญชีประกอบมาตราฐานการบัญชี 813
ชื่อภาษาอังกฤษ ฝ่ายงานต่างๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1567
กลุ่มอยากคิดอยากให้ช่วยกันทำ 1353
New