พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 687
แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 57 773
ข้อมูลส่วนบุคคล (กิจกรรมการพัฒนาระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร ERP) 1225
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 988
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2557 2051
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายละเอียด การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 890
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 816
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ กกต.) 2129
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 56-60 สนผ. 1282
แบบรายงานตรวจติดตามและประเมินผล (แบบ 1-2) 1092
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 784
รวมหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 2219
แนวทางการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัด 1574
New