พัสดุ ครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการ สนง.กกต.จว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558) 1333
แบบฟอร์มพิจารณาเลื่อนเงินเดือน2558 2080
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2558 859
แบบขอรับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอัตราที่สูงขึ้น...(ส่วนกลางและต่างจังหวัด) เพิ่มเติม 1497
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ถึง 2555 (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) เพิ่มเติม 2221
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึง 2546 (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) เพิ่มเติม 1872
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 ถึง 2556 (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) 3583
แบบขอรับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอัตราที่สูงขึ้น...(ส่วนกลางและต่างจังหวัด) 1094
แผนปฏิบัติการ สนง.กกต.จว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 11 ก.พ.58) 1123
แผนปฏิบัติการ สนง.กกต.จว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 273
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 1471
แบบสรุปปัญหา อุปสรรคผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 896
แบบสำรวจพนักงานและลูกจ้างประจำฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินฯ ในอัตราที่สูงขึ้น 2384
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 861
คู่มือการประเมินเงินประสิทธิภาพฯ 1303
แบบประเมินเงินส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 2451
แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1328
แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558-2560 1297
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ คสช. 1095
แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 (แก้ไข)วันที่ 15 กันยายน 2557 1751
New