พัสดุ ครุภัณฑ์

สรุปการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม2558(ข้อมูล11 ส.ค.58) 608
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ มิถุนายน 58 (ล่าสุด) 839
แบบสำรวจข้อมูลการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี(แก้ไข) 665
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) 9 ก.ค.58 850
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) 2576
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับกลางฯ (แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมฯ 1374
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ณ 29 มิ.ย.2558 581
แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 710
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 1995
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้าย ประกาศ กกต. (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 1907
รายละเอียดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ... 1617
แผนที่โครงการอบรมการบังคับใช้กฏหมายรุ่นที่ 1 836
ลต 0103 /ว 427 เรื่อง แจ้งการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส่วนจังหวัด 545
ลต0102/ว426 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 (ส่วนจังหวัด) 677
ลต0102(อก)/ว35 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 (ส่วนกลาง) 566
จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (แยกเป็นหมู่บ้าน) 1025
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือน 1236
แผนปฏิบัติการ สนง.กกต.จว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558) 1355
แบบฟอร์มพิจารณาเลื่อนเงินเดือน2558 2120
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2558 890
New