พัสดุ ครุภัณฑ์

ข้อมูลส่วนบุคคล (กิจกรรมการพัฒนาระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร ERP) 1146
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 938
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2557 1978
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายละเอียด การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 792
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 705
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ กกต.) 2007
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 56-60 สนผ. 1184
แบบรายงานตรวจติดตามและประเมินผล (แบบ 1-2) 1035
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 691
รวมหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 2158
แนวทางการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัด 1499
New