พัสดุ ครุภัณฑ์

การขอพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 59 1116
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 801
ตัวอย่างตารางแผนปฏิบัติการปี 2560 ตาม ว 197 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 585
คู่มือการใช้งานหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่) 999
บัญชีรายละเอียดการคำนวนปรับเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (1 ธ.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 58) 1171
ตัวอย่าง (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (31 ก.ค. 59) 803
สรุปภาระกิจที่สำคัญของด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 614
แผนปฏิบัติการ สนง.กกต. ปี 2559 1124
แบบฟอร์มค่าเช่าอาคารพร้อมค่าจ้างเหมา 59 494
แบบฟอร์มร่างแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.2559 586
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอแต่งตั้ง... 705
แบบรายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการ... 870
แบบฟอร์มร่างแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 666
แบบรายงานการจ้างเหมา...(ส่วนกลางและต่างจัวหวัด) 710
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสิทธิการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 411
แบบฟอร์ม กกต.301 กกต.302 924
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ลต0103/ว1049) 668
แบบแสดงความประสงค์ขอเลื่อนตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง 643
แบบฟอร์มการขอนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนจังหวัด..ศูนย์.. 517
แบบฟอร์มการขอนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนกลาง 399
New