พัสดุ ครุภัณฑ์

คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์) ลงวันที่ 10 มิ.ย.59 1202
สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ(update วันที่ 7 มิ.ย. 59) 1075
ตัวอย่างกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติ ปี 2559 ครั้งที่ 1 705
ข้อความสั้น สโลแกน มาสคอตและตารางรถไฟ 1213
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติฯ 1021
แผนปฏิบัติการออกเสียงประชามติ 1010
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 1102
สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ 1319
หนังสือเวียนประจำวันที่ 4 พ.ค. 59 957
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 1205
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 1443
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัด (ประชามติ) 441
โปรแกรมประมวลผล กกต.เขต ประชามติ 844
ร่างแผนปฏิบัติการออกเสียงประชามติร่าง รธน. 2559 1 เม.ย. 59 (ฉบับแก้ไข 20 เม.ย. 59) 801
ตารางประเมินผลการปฏิบัติงานจว.ปี 2559 (รายไตรมาส) 679
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีเลือกตั้ง (ฉบับแก้ไข วันที่ 28 มี.ค. 59) 810
ยานพาหนะ 86
การประเมินผลการปฏิบัติงานป้องปรามและหาข่าว 777
จำนวนราษฎรรายอำเภอ ณ เดือน ธันวาคม 2558 1098
แบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่ 2634
New