พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบรายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 61 457
ภาพคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 1225
ppt การเตรียมการเลือก ส.ว. (1 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล) 1268
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ส.ว. พ.ศ. 2562 685
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 (เอกสาร 2) 940
ร่างแผนงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือ ที่ ลต0003(ฝผง.)/ว140 (เอกสาร 1) 789
02 โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวาระเริ่มแรก (สี) 1127
01 โครงสร้างการจัดการเลือก ส.ว.(สี) 1227
แผนงานการได้มาซึ่ง ส.ว.(ผ่านมติ กกต.) 1069
คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง 1069
แบบกรอกข้อมูลตามหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่ลต0002/ว848... 694
ว130และว863 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย 527
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 1140
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 656
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 738
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมืองฯ 790
คู่มือการใช้งานและบัญชี e-mail สำหรับผู้ดูแลกลุ่มแอปพลิเคชัน G-Chat 903
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 958
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี... 993
ขั้นตอนในการทดสอบระบบประชุมทางไกล (GIN Conference) 659
New