พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบฟอร์มการสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 326
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยองค์การเอกชน พ.ศ. 2559 683
ทะเบียนสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 986
ข้อมูลสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างประจำของ สนง.กกต 2308
การก่อสร้างอาคารสำนักงาน และผังบริเวณอาคารสำนักงาน 580
ตารางคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560 แบบ ลย.01 2622
แบบสำรวจข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง 323
แผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 851
แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมนา โครงการวิจัยประเมินผลฯ 691
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียงส่วนกลาง 350
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียง สนง.กกต.จว. 965
แบบประเมินผลการออกเสียง 2559 (แก้ไขล่าสุด) 699
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ส่วนกลาง) วันที่ 9 สิงหาคม 2559 594
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนภูมิภาค) 528
ตัวอย่างกรอบการจัดสรรงบออกเสียง ปี 59 ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 ก.ค.59) 523
แบบสอบถาม การเบิกจ่ายตรง 787
VDO คู่มือการใช้ Web / Application Rapid Report 814
สื่อประชาสัมพันธ์ประชามติ 924
ตัวอย่างกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติ ปี 2559 ของ สนง.กกต.จว. และ กทม. ครั้งที่ 2 728
แบบพิมพ์สำหรับ กปน. ออกเสียงและประจำที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 1015
New