พัสดุ ครุภัณฑ์

คู่มือ กกต.เขต และ ผอ.กต.เขต (ฉบับแก้ไขลงวันที่ 15 ก.พ. 62) 1018
ร่างโครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้ง สส 62 1185
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ฉ 794
ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 676
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 (วันที่ 26 ธันวาคม 2561) 1110
แผนใช้เงินปี62 คชจ.ลต.สส. ตามหนังสือ สนย ที่ 0003/ว180 1136
ตัวอย่างบัตรเลือก สว. ตามบันทึก ที่ ลต 0013/ว1264 ลว 07 ธ.ค. 61 584
แบบ ผตล.จว.1-3 1385
บัตรประจำตัวผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 719
รายงานผลการประเมินคุณธรรม... 600
คู่มือการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สว. 674
GE กกต.เลขกรมธรรม์ 684
ตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์ AIA. 771
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือก ส.ว. 399
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 ตาม ว. 1153 ลว. 16 พ.ย. 61 617
สื่อต้นแบบให้ความรู้การได้มาซึ่ง ส.ว. (ฉบับแก้ไขวันที่ 15 พ.ย.2561) 658
ตารางแสดงการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายปี 62 1325
แผนงานจัดการเลือกส.ว. (ตารางรถไฟ)ความละเอียดสูงสำหรับผลิตสื่อ 1233
แนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม... 594
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต และ กกต. เขต 588
New