พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบกรอกข้อมูลตามหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่ลต0002/ว848... 471
ว130และว863 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย 302
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 1010
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 544
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 635
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมืองฯ 504
คู่มือการใช้งานและบัญชี e-mail สำหรับผู้ดูแลกลุ่มแอปพลิเคชัน G-Chat 643
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 846
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี... 870
ขั้นตอนในการทดสอบระบบประชุมทางไกล (GIN Conference) 534
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานฯ (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 831
คลิปวีดีโอ "การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร" 1617
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสนง.กกต.จว. (รง.กกต.จว.) 775
แบบ รง. กกต. (ส่วนกลาง) 500
แบบจัดทำแผน/รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1330
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนปีภาษี 2561 (ล.ย.01) และตารางคำนวณ 2750
แบบรายงานส่งมอบภารกิจ 738
ไฟล์ Excel แบบกรอกข้อมูลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 779
ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... 1059
แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดทำคู่มือการประสานงานและปฏิบัติงาน สนง.กกต. ปี 61 819
New