พัสดุ ครุภัณฑ์

บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th) (ภาคเหนือ) 376
บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th) (ภาคใต้) 364
บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th) (ภาคกลาง) 501
การของบกลางเพื่อดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 (ตามมาตรา 78) 396
บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th) (ส่วนกลาง และ ศรก.) 606
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2560 (แก้ไข 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.35 น.) 1225
จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 810
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ( Self Assessment Report : SAR ) รอบที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) 657
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 372
การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สนง.กกต. 770
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 682
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. .... (ร่างแรก) 1087
แบบสรุปลำดับความสำคัญโครงการ สำหรับคำของบประมาณฯ ปี61 645
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) รอบ 3 เดือน 647
แบบฟอร์มคำขอ งปม พ.ศ. 2560 งป.ส.ว งป.ส.ส. 453
การจัดทำคู่มือการประสานงาน และปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๐ 800
เอกสารและแบบฟอร์มการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย 552
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ....(ร่างแรก) 1222
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 510
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 427
New