พัสดุ ครุภัณฑ์

แนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม... 488
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต และ กกต. เขต 470
แบบรายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 61 322
ภาพคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 743
ppt การเตรียมการเลือก ส.ว. (1 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล) 788
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ส.ว. พ.ศ. 2562 569
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 (เอกสาร 2) 736
ร่างแผนงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือ ที่ ลต0003(ฝผง.)/ว140 (เอกสาร 1) 663
02 โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวาระเริ่มแรก (สี) 872
01 โครงสร้างการจัดการเลือก ส.ว.(สี) 1105
แผนงานการได้มาซึ่ง ส.ว.(ผ่านมติ กกต.) 924
คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง 830
แบบกรอกข้อมูลตามหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่ลต0002/ว848... 462
ว130และว863 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย 294
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 1000
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 523
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 624
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมืองฯ 490
คู่มือการใช้งานและบัญชี e-mail สำหรับผู้ดูแลกลุ่มแอปพลิเคชัน G-Chat 593
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 839
New