พัสดุ ครุภัณฑ์

(แก้ไข สิ่งที่ส่งมายด้วย 1.1 - 1.5) แนวทางการดำเนินโครงการตามภาารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 427
แนวทางการดำเนินโครงการตามภาารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส. 519
คู่มือ กกต.เขต และ ผอ.กต.เขต (ฉบับแก้ไขลงวันที่ 15 ก.พ. 62) 829
ร่างโครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้ง สส 62 727
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ฉ 671
ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 541
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 (วันที่ 26 ธันวาคม 2561) 621
แผนใช้เงินปี62 คชจ.ลต.สส. ตามหนังสือ สนย ที่ 0003/ว180 1002
ตัวอย่างบัตรเลือก สว. ตามบันทึก ที่ ลต 0013/ว1264 ลว 07 ธ.ค. 61 460
แบบ ผตล.จว.1-3 911
บัตรประจำตัวผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 585
รายงานผลการประเมินคุณธรรม... 474
คู่มือการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สว. 550
GE กกต.เลขกรมธรรม์ 558
ตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์ AIA. 631
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือก ส.ว. 277
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 ตาม ว. 1153 ลว. 16 พ.ย. 61 496
สื่อต้นแบบให้ความรู้การได้มาซึ่ง ส.ว. (ฉบับแก้ไขวันที่ 15 พ.ย.2561) 545
ตารางแสดงการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายปี 62 912
แผนงานจัดการเลือกส.ว. (ตารางรถไฟ)ความละเอียดสูงสำหรับผลิตสื่อ 796
New