พัสดุ ครุภัณฑ์

แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 357
แบบรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง 291
การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 283
เรื่องขอให้ส่งเอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ สนย. ที่ ลต 0003(ฝผง.)/ว143 ลงวันที่่ 29 ธันวาคม 2563 163
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่ 488
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 177
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ปีภาษี ๒๕๖๔ 382
ทะเบียนประวัติวิทยากรหน่วยงานของรัฐ(ฉบับแก้ไขลงวันที่ 21 ธ.ค. 63) 272
ข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม งปม. ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ ลต ๐๐๐๓ (ฝผง.)/ว.๑๓๔ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๓ 70
บันทึกการประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดผ่านระบบประชุมทางไกล (Gin Conference)ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 166
QR Code รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 135
แบบรายงาน (ผตล.จว.) ตาม ว 1160 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 233
แบบรายงานตาม ว 25 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 216
แบบฟอร์ม กกต.งป ๐๖ (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๐๐๓ /ว ๑๑๕๒ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๐๐๓ (ฝผง) /ว ๑๒๘ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 278
บัญชีนวัตกรรมไทย ตามหนังสือที่ ลต ๐๐๐๓ (ฝผง.)/ว.๑๒๐ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓ และหนังสือที่ ลต ๐๐๐๓/ว ๑๑๓๘ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓ 133
แบบฟอร์มการจัดทำและเสนอโครงการตามชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 201
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 7/2563 179
แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดทำคู่มือติดต่อประสานงาน... 252
แนวทางการวินิจฉัยสิทธิ ตัวอย่างแบบที่เกี่ยวข้อง 282
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 299
New