พัสดุ ครุภัณฑ์

หนังสือตอบข้อหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 380
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด(ฉบับแก้ไขวันที่ 11 ก.พ.64) 254
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ม.ค. ๖๔ 104
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ (ศาลยุติธรรม) 235
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด 263
คู่มือการรับสมัครท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2 ก.พ. 64) 379
ตารางจำนวนผู้สมัครเทศบาล 328
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ... 350
คู่มือและปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2564) 105
คู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 213
ข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล 295
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 122
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ย. ๖๓ ถึง ฉบับเพิ่มเติม ธ.ค. ๖3 และรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน พ.ย. 63 76
แบบรายงานผลการใช้จ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น ตาม ว.108 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2564 214
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 438
แบบรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง 385
การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 348
เรื่องขอให้ส่งเอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ สนย. ที่ ลต 0003(ฝผง.)/ว143 ลงวันที่่ 29 ธันวาคม 2563 218
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่ 751
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 257
New