พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคใต้ 264
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคกลาง 328
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการฯ 302
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็น ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต 653
เล่มยุทธศาสตร์ 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ 432
เล่มแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ฉบับสมบูรณ์ 424
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสืบสวน 668
แบบสำรวจเพื่อประกอบการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 718
การแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 626
รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 471
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 682
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2566 1039
แบบการจัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 21 ตุลาคม 2565) 631
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 (วันที่ 7 ตุลาคม 2565) 650
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... 443
ทบทวนภารกิจและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็๋นการเลือกตั้งทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 691
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ต.ค. 64 และ ก.พ. 65 – มิ.ย. 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม มี.ค. 65 - มิ.ย. 65 ตาม ว 91 และ ว 1308 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65 358
การประเมินผลกระทบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ตาม นส. ที่ ลต 0003 (ฝนย.)/ว97 และที่ ลต 0003/ว 1423 ลว. 8 ส.ค.65) 556
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ 728
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียด(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2580) 494
New