พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

การประเมินผลกระทบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ตาม นส. ที่ ลต 0003 (ฝนย.)/ว97 และที่ ลต 0003/ว 1423 ลว. 8 ส.ค.65) 305
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ 608
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียด(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2580) 362
แบบฟอร์มย้ายตามระเบียบฯ 2564 1065
รวมเอกสารผตล.จว.ลำปาง(เลือกตั้งส.ส.เขต4แทนตำแหน่งที่ว่าง) 327
อบรม ITA 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 572
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT ) 439
รวมเอกสาร ผตล.จว. ราชบุรี (เลือกตั้งสส.เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง) 343
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 331
โครงการสวัสดิการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับบุคลากรของ สนง.กกต. ประจำปี 2565 796
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน (ฉบับแก้ไขลงวันที่ 8 เมษายน 2565) 461
รวมเอกสาร ผตล.จว.กรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งสมาชิกสภากทม./ผู้ว่ากทม.) 302
รวมเอกสาร ผตล.จว.ชลบุรี (เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา/นายกเมืองพัทยา) 271
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 601
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน 302
ระบบแสดงใบจ่ายเงินเดือน (Pay Slip) 997
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ก.ย. 64 - ม.ค 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม ก.ย 64 - ม.ค. 65 ตาม ว 25 และ ว 317 ลงวันที่ 23 ก.พ. 65 285
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก2565(ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) 346
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 532
รวมเอกสารเลือกตั้งซ่อม ส.ส กทม. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (วันที่ 6 มกราคม 2565) 2193
New