พัสดุ ครุภัณฑ์

รวมเอกสารเลือกตั้งซ่อม ส.ส กทม. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (วันที่ 6 มกราคม 2565) 1158
รวมเอกสาร ชุมพร สงขลา (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564) 286
ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 329
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 346
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 65 (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564) 735
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 339
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 15 พ.ย.2564) 565
แผนปฎิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 697
รวมเอกสารผตล.จว.(อบต.) ลงวันที่ 3 พ.ย.64 1337
แบบทะเบียนปรวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 655
แบบรายงาน 302/2 ครุภัณฑ์ สนง.กกต.จว. ตาม ว 155 3 ลว. 20 ต.ค. 64 626
รวมเอกสารผตล.จว.(อบต.) 687
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ... 527
แบบ บช.อบต.3และแบบ บช.อบต.4 411
QR-Code คู่มือปฏิบัติงาน และ ระเบียบ ข้อกำหนดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี 542
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม พ.ค. - ส.ค. 64 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม พ.ค. - ส.ค. 64 ตาม ว 125 และ ว 1445 ลงวันที่ 5 ต.ค. 64 290
แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ลต. อบต. (เวียน จว. 1 ตค.64) 495
แบบฟอร์มจัดทำแผนใช้เงินจังหวัด ปี 65 488
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย... 540
บันทึกการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings 859
New