พัสดุ ครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2563 431
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 4/2563 252
ตอบแบบสำรวจ ITA2563 และเผยแพร่ช่องทางตอบแบบสำรวจ IIT 278
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ และโปรแกรม Logframe 2564 349
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย. ๖๓ 238
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 3/2563 287
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย1) 416
มาตรฐานและราคากลาง 382
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 337
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ 324
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 638
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 307
กำหนดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 267
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มี.ค. ๖๓ 256
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 1/2563 301
เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... 552
ร่างคู่มือการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง... 445
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ย. ๖๒ ถึงฉบับเพิ่มเติม พ.ย. ๖๒ ฉบับเพิ่มเติม ม.ค. ๖๓ และรายชื่อผลิตภัณฑ์ฯ ครบอายุในเดือน พ.ย. ๖๒ 298
ประกาศ สนง.กกต.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับ ตน.วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกภาความเหมาะสมกับ ตน. และวัน เวลา สถานที่ จัดส่งเอกสารผลงาน และเอกสารแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการคัดเลือกพนักงาน เพื่อเลื 582
ประเด็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานการข่าว การสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ 424
New