พัสดุ ครุภัณฑ์

รวมเอกสาร ผตล.จว. (เทศบาล)ฉบับแก้ไขลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 241
รวมเอกสาร ผตล.จว. (เทศบาล) 313
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 311
ว308ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี๋ยวกับบัตรเลือกตั้งเทศบาล 417
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 240
หนังสือตอบข้อหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 480
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด(ฉบับแก้ไขวันที่ 11 ก.พ.64) 304
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ม.ค. ๖๔ 151
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ (ศาลยุติธรรม) 333
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด 310
คู่มือการรับสมัครท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2 ก.พ. 64) 517
ตารางจำนวนผู้สมัครเทศบาล 465
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ... 451
คู่มือและปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2564) 148
คู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 283
ข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล 348
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 163
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ย. ๖๓ ถึง ฉบับเพิ่มเติม ธ.ค. ๖3 และรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน พ.ย. 63 117
แบบรายงานผลการใช้จ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น ตาม ว.108 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2564 333
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 508
New