พัสดุ ครุภัณฑ์

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ( Self Assessment Report : SAR ) รอบที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) 563
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 275
การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สนง.กกต. 640
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 574
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. .... (ร่างแรก) 958
แบบสรุปลำดับความสำคัญโครงการ สำหรับคำของบประมาณฯ ปี61 513
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) รอบ 3 เดือน 547
แบบฟอร์มคำขอ งปม พ.ศ. 2560 งป.ส.ว งป.ส.ส. 364
การจัดทำคู่มือการประสานงาน และปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๐ 707
เอกสารและแบบฟอร์มการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย 433
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ....(ร่างแรก) 1114
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 417
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 324
แบบฟอร์มการสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 228
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยองค์การเอกชน พ.ศ. 2559 574
ทะเบียนสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 885
ข้อมูลสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างประจำของ สนง.กกต 1890
การก่อสร้างอาคารสำนักงาน และผังบริเวณอาคารสำนักงาน 479
ตารางคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560 แบบ ลย.01 2523
แบบสำรวจข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง 226
New