การจัดทำคู่มือการประสานงาน และปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๐ 699
เอกสารและแบบฟอร์มการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย 418
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ....(ร่างแรก) 1101
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 409
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 321
แบบฟอร์มการสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 222
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยองค์การเอกชน พ.ศ. 2559 565
ทะเบียนสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 874
ข้อมูลสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างประจำของ สนง.กกต 1833
การก่อสร้างอาคารสำนักงาน และผังบริเวณอาคารสำนักงาน 463
ตารางคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560 แบบ ลย.01 2515
แบบสำรวจข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง 222
แผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 736
แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมนา โครงการวิจัยประเมินผลฯ 567
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียงส่วนกลาง 235
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียง สนง.กกต.จว. 856
แบบประเมินผลการออกเสียง 2559 (แก้ไขล่าสุด) 586
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ส่วนกลาง) วันที่ 9 สิงหาคม 2559 495
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนภูมิภาค) 425
ตัวอย่างกรอบการจัดสรรงบออกเสียง ปี 59 ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 ก.ค.59) 432
New 

พัสดุ ครุภัณฑ์