พัสดุ ครุภัณฑ์

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 (วันที่ 26 ธันวาคม 2561) 404
แผนใช้เงินปี62 คชจ.ลต.สส. ตามหนังสือ สนย ที่ 0003/ว180 833
ตัวอย่างบัตรเลือก สว. ตามบันทึก ที่ ลต 0013/ว1264 ลว 07 ธ.ค. 61 363
แบบ ผตล.จว.1-3 465
บัตรประจำตัวผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 504
รายงานผลการประเมินคุณธรรม... 316
คู่มือการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สว. 470
GE กกต.เลขกรมธรรม์ 462
ตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์ AIA. 535
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือก ส.ว. 196
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 ตาม ว. 1153 ลว. 16 พ.ย. 61 414
สื่อต้นแบบให้ความรู้การได้มาซึ่ง ส.ว. (ฉบับแก้ไขวันที่ 15 พ.ย.2561) 469
ตารางแสดงการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายปี 62 789
แผนงานจัดการเลือกส.ว. (ตารางรถไฟ)ความละเอียดสูงสำหรับผลิตสื่อ 541
แนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม... 346
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต และ กกต. เขต 383
แบบรายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 61 246
ภาพคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 522
ppt การเตรียมการเลือก ส.ว. (1 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล) 538
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ส.ว. พ.ศ. 2562 500
New