พัสดุ ครุภัณฑ์

คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง 675
แบบกรอกข้อมูลตามหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่ลต0002/ว848... 351
ว130และว863 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย 157
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 684
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 148
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 420
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมืองฯ 352
คู่มือการใช้งานและบัญชี e-mail สำหรับผู้ดูแลกลุ่มแอปพลิเคชัน G-Chat 279
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 650
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี... 670
ขั้นตอนในการทดสอบระบบประชุมทางไกล (GIN Conference) 393
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานฯ (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 591
คลิปวีดีโอ "การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร" 1418
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสนง.กกต.จว. (รง.กกต.จว.) 639
แบบ รง. กกต. (ส่วนกลาง) 368
แบบจัดทำแผน/รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1081
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนปีภาษี 2561 (ล.ย.01) และตารางคำนวณ 2551
แบบรายงานส่งมอบภารกิจ 592
ไฟล์ Excel แบบกรอกข้อมูลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 577
ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... 667
New