พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2563 1618
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 4/2563 983
ตอบแบบสำรวจ ITA2563 และเผยแพร่ช่องทางตอบแบบสำรวจ IIT 1092
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ และโปรแกรม Logframe 2564 1450
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย. ๖๓ 831
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 3/2563 1122
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย1) 1069
มาตรฐานและราคากลาง 1230
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 1013
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ 1212
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 1564
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 872
กำหนดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 867
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มี.ค. ๖๓ 755
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 1/2563 1085
เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... 2032
ร่างคู่มือการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง... 1337
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ย. ๖๒ ถึงฉบับเพิ่มเติม พ.ย. ๖๒ ฉบับเพิ่มเติม ม.ค. ๖๓ และรายชื่อผลิตภัณฑ์ฯ ครบอายุในเดือน พ.ย. ๖๒ 894
ประกาศ สนง.กกต.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับ ตน.วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกภาความเหมาะสมกับ ตน. และวัน เวลา สถานที่ จัดส่งเอกสารผลงาน และเอกสารแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการคัดเลือกพนักงาน เพื่อเลื 1364
ประเด็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานการข่าว การสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ 973
New