พัสดุ ครุภัณฑ์

จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 332
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมืองฯ 278
คู่มือการใช้งานและบัญชี e-mail สำหรับผู้ดูแลกลุ่มแอปพลิเคชัน G-Chat 180
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 581
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี... 589
ขั้นตอนในการทดสอบระบบประชุมทางไกล (GIN Conference) 322
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานฯ (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 519
คลิปวีดีโอ "การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร" 1237
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสนง.กกต.จว. (รง.กกต.จว.) 543
แบบ รง. กกต. (ส่วนกลาง) 306
แบบจัดทำแผน/รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 999
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนปีภาษี 2561 (ล.ย.01) และตารางคำนวณ 2472
แบบรายงานส่งมอบภารกิจ 502
ไฟล์ Excel แบบกรอกข้อมูลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 469
ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... 589
แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดทำคู่มือการประสานงานและปฏิบัติงาน สนง.กกต. ปี 61 614
ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ... 1030
แบบสำรวจบัตรจอดรถ 406
ร่างระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง พ.ศ... 454
คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 580
New