พัสดุ ครุภัณฑ์

ppt การเตรียมการเลือก ส.ว. (1 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล) 412
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ส.ว. พ.ศ. 2562 421
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 (เอกสาร 2) 587
ร่างแผนงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือ ที่ ลต0003(ฝผง.)/ว140 (เอกสาร 1) 453
02 โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวาระเริ่มแรก (สี) 571
01 โครงสร้างการจัดการเลือก ส.ว.(สี) 809
แผนงานการได้มาซึ่ง ส.ว.(ผ่านมติ กกต.) 738
คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง 621
แบบกรอกข้อมูลตามหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่ลต0002/ว848... 315
ว130และว863 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย 118
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 644
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 91
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 367
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมืองฯ 318
คู่มือการใช้งานและบัญชี e-mail สำหรับผู้ดูแลกลุ่มแอปพลิเคชัน G-Chat 227
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 612
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี... 637
ขั้นตอนในการทดสอบระบบประชุมทางไกล (GIN Conference) 351
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานฯ (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 552
คลิปวีดีโอ "การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร" 1310
New