พัสดุ ครุภัณฑ์

รายงานผลการประเมินคุณธรรม... 267
คู่มือการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สว. 419
GE กกต.เลขกรมธรรม์ 387
ตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์ AIA. 480
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือก ส.ว. 148
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 ตาม ว. 1153 ลว. 16 พ.ย. 61 365
สื่อต้นแบบให้ความรู้การได้มาซึ่ง ส.ว. (ฉบับแก้ไขวันที่ 15 พ.ย.2561) 432
ตารางแสดงการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายปี 62 722
แผนงานจัดการเลือกส.ว. (ตารางรถไฟ)ความละเอียดสูงสำหรับผลิตสื่อ 436
แนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม... 298
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต และ กกต. เขต 324
แบบรายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 61 204
ภาพคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 438
ppt การเตรียมการเลือก ส.ว. (1 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล) 451
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ส.ว. พ.ศ. 2562 460
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 (เอกสาร 2) 622
ร่างแผนงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือ ที่ ลต0003(ฝผง.)/ว140 (เอกสาร 1) 489
02 โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวาระเริ่มแรก (สี) 607
01 โครงสร้างการจัดการเลือก ส.ว.(สี) 867
แผนงานการได้มาซึ่ง ส.ว.(ผ่านมติ กกต.) 784
New