พัสดุ ครุภัณฑ์

ขอให้ตรวจสอบร่างแผนใช้เงิน ส.ถ.และ ผ.ถ. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 000(ฝผง.)/ว. 55 ลว. 3 ก.ค. 62 450
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพตส.10 430
เวียนตกเบิก 1-2562 722
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร และภาพใบหน้า 456
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบOIT... 494
ประเด็นการถอดบทเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 684
แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อติดตามสถานการณ์และป้องปราบการทุจริตเลือกตั้ง (ตาสับปะรด) 605
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 346
ข้อมูลการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองทุกจังหวัด 662
แผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 604
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เม.ย.62 ตาม ว 42 และ ว 844 ลงวันที่ 16 พ.ค.62 285
ร่างแผน อปท. ตาม ว 41 ลงวันที่ 16 พ.ค. 62 466
ปฏิทินคู่มือ ITA 62 หรือจัดส่งไฟล์ข้อมูลทาง E mail : report_ect@ect.go.th 369
แบบสำรวจความต้องการระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 395
ร่างแผนปฏิบัติการ สนง.กกต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านมติ กกต.ครั้งที่ 45_2562 เมื่อวันพุธที่ 17 เม.ย. 2562 สำหรับแจ้งส่วนงานทบทวนตัวชี้วัด... 721
แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใหม่ 376
แบบพิมพ์ในการนับคะแนนใหม่ 347
แบบสำรวจและแบบเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานขอรับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ... 485
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 465
เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกคะแนนเลือกตั้งสำหรับ การรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ (Excel) 783
New