พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

การทดสอบเครื่อง Smart Card Reader 1074
ใบสมัครให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 1941
การพิจารณาคู่มือปฎิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ลต 0014/ว694 ลว 31 ก.ค.63) 1463
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแแผนปฏิบัติการ... 1678
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 64 848
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปีและแผนปฏิบัติการ [Update 15072563] 1514
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 5/2563 910
ข้อมูลสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1335
แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2563 1577
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 4/2563 937
ตอบแบบสำรวจ ITA2563 และเผยแพร่ช่องทางตอบแบบสำรวจ IIT 1046
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ และโปรแกรม Logframe 2564 1407
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย. ๖๓ 785
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 3/2563 1071
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย1) 1000
มาตรฐานและราคากลาง 1180
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 958
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ 1160
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 1514
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 827
New