พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดทำคู่มือติดต่อประสานงาน... 966
แนวทางการวินิจฉัยสิทธิ ตัวอย่างแบบที่เกี่ยวข้อง 926
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1096
บันทึกการประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดผ่านระบบประชุมทางไกล (Gin Conference) 663
รวมเอกสาร ผตล.จว.(อบจ.) 1329
แนวทางการตอบข้อหารือ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 1165
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างรายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการการเลือกอตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 762
ตารางรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.และนายก อบจ.(ฉบับแก้ไขลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.50น.) 924
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 672
แนวทางการตอบข้อหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและแนวทางปฏิบัติงานการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 1224
ตารางรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.และนายก อบจ.(ฉบับแก้ไข15.05) 675
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 830
แบบฟอร์มบันทึกส่งถาม - ตอบ สายด่วน 1444 892
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1072
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 6/2563 803
บัญชีนวัตกรรมไทย... 577
การจัดทำร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ อนุมัติโครงการ และอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว) 928
แบบฟอร์มสำรวจเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone 1238
การแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ 1275
แบบพิมพ์แนบท้ายระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ. หรือ... 1559
New