พัสดุ ครุภัณฑ์

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ฉ 475
ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 377
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 (วันที่ 26 ธันวาคม 2561) 308
แผนใช้เงินปี62 คชจ.ลต.สส. ตามหนังสือ สนย ที่ 0003/ว180 704
ตัวอย่างบัตรเลือก สว. ตามบันทึก ที่ ลต 0013/ว1264 ลว 07 ธ.ค. 61 276
แบบ ผตล.จว.1-3 319
บัตรประจำตัวผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 417
รายงานผลการประเมินคุณธรรม... 224
คู่มือการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สว. 380
GE กกต.เลขกรมธรรม์ 344
ตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์ AIA. 424
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือก ส.ว. 101
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 ตาม ว. 1153 ลว. 16 พ.ย. 61 327
สื่อต้นแบบให้ความรู้การได้มาซึ่ง ส.ว. (ฉบับแก้ไขวันที่ 15 พ.ย.2561) 390
ตารางแสดงการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายปี 62 681
แผนงานจัดการเลือกส.ว. (ตารางรถไฟ)ความละเอียดสูงสำหรับผลิตสื่อ 361
แนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม... 250
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต และ กกต. เขต 282
แบบรายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 61 162
ภาพคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 387
New