พัสดุ ครุภัณฑ์

การจัดทำร่างแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(ลต ๐๐๐๓(ฝผง.)/ว ๕๖, ลต๐๐๐๓/ ว ๑๑๐๙)ลว ๑๒ ก.ค.๖๒ (ส่วนกลางและจังหวัด) 443
ขอให้ตรวจสอบร่างแผนใช้เงิน ส.ถ.และ ผ.ถ. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 000(ฝผง.)/ว. 55 ลว. 3 ก.ค. 62 381
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพตส.10 343
เวียนตกเบิก 1-2562 536
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร และภาพใบหน้า 394
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบOIT... 368
ประเด็นการถอดบทเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 502
แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อติดตามสถานการณ์และป้องปราบการทุจริตเลือกตั้ง (ตาสับปะรด) 430
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 276
ข้อมูลการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองทุกจังหวัด 472
แผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 538
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เม.ย.62 ตาม ว 42 และ ว 844 ลงวันที่ 16 พ.ค.62 214
ร่างแผน อปท. ตาม ว 41 ลงวันที่ 16 พ.ค. 62 392
ปฏิทินคู่มือ ITA 62 หรือจัดส่งไฟล์ข้อมูลทาง E mail : report_ect@ect.go.th 321
แบบสำรวจความต้องการระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 330
ร่างแผนปฏิบัติการ สนง.กกต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านมติ กกต.ครั้งที่ 45_2562 เมื่อวันพุธที่ 17 เม.ย. 2562 สำหรับแจ้งส่วนงานทบทวนตัวชี้วัด... 555
แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใหม่ 275
แบบพิมพ์ในการนับคะแนนใหม่ 276
แบบสำรวจและแบบเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานขอรับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ... 426
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 266
New