พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 (เอกสาร 2) 486
ร่างแผนงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือ ที่ ลต0003(ฝผง.)/ว140 (เอกสาร 1) 400
02 โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวาระเริ่มแรก (สี) 469
01 โครงสร้างการจัดการเลือก ส.ว.(สี) 702
แผนงานการได้มาซึ่ง ส.ว.(ผ่านมติ กกต.) 645
คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง 537
แบบกรอกข้อมูลตามหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่ลต0002/ว848... 261
ว130และว863 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย 62
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 548
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 30
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 312
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมืองฯ 223
คู่มือการใช้งานและบัญชี e-mail สำหรับผู้ดูแลกลุ่มแอปพลิเคชัน G-Chat 151
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 562
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี... 565
ขั้นตอนในการทดสอบระบบประชุมทางไกล (GIN Conference) 303
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานฯ (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 495
คลิปวีดีโอ "การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร" 1187
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสนง.กกต.จว. (รง.กกต.จว.) 514
แบบ รง. กกต. (ส่วนกลาง) 288
New