พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 ตาม ว. 1153 ลว. 16 พ.ย. 61 285
สื่อต้นแบบให้ความรู้การได้มาซึ่ง ส.ว. (ฉบับแก้ไขวันที่ 15 พ.ย.2561) 338
ตารางแสดงการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายปี 62 621
แผนงานจัดการเลือกส.ว. (ตารางรถไฟ)ความละเอียดสูงสำหรับผลิตสื่อ 318
แนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม... 211
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต และ กกต. เขต 236
แบบรายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 61 112
ภาพคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 357
ppt การเตรียมการเลือก ส.ว. (1 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล) 369
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ส.ว. พ.ศ. 2562 388
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 (เอกสาร 2) 545
ร่างแผนงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือ ที่ ลต0003(ฝผง.)/ว140 (เอกสาร 1) 424
02 โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวาระเริ่มแรก (สี) 535
01 โครงสร้างการจัดการเลือก ส.ว.(สี) 764
แผนงานการได้มาซึ่ง ส.ว.(ผ่านมติ กกต.) 698
คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง 573
แบบกรอกข้อมูลตามหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่ลต0002/ว848... 285
ว130และว863 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย 85
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 613
จำนวนราษฎรรายตำบล ณ 31 ธ.ค. 2560 63
New