พัสดุ ครุภัณฑ์

แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 508
แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลต 0013/ว120 24 ม.ค.62) 583
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 252
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ตามมาตรา 69 มาตรา 81 มาตรา 83 432
(แก้ไข สิ่งที่ส่งมายด้วย 1.1 - 1.5) แนวทางการดำเนินโครงการตามภาารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 242
แนวทางการดำเนินโครงการตามภาารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส. 305
คู่มือ กกต.เขต และ ผอ.กต.เขต (ฉบับแก้ไขลงวันที่ 15 ก.พ. 62) 395
ร่างโครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้ง สส 62 400
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ฉ 442
ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 322
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 (วันที่ 26 ธันวาคม 2561) 269
แผนใช้เงินปี62 คชจ.ลต.สส. ตามหนังสือ สนย ที่ 0003/ว180 664
ตัวอย่างบัตรเลือก สว. ตามบันทึก ที่ ลต 0013/ว1264 ลว 07 ธ.ค. 61 214
แบบ ผตล.จว.1-3 287
บัตรประจำตัวผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 377
รายงานผลการประเมินคุณธรรม... 184
คู่มือการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สว. 334
GE กกต.เลขกรมธรรม์ 305
ตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์ AIA. 364
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือก ส.ว. 71
New