พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 701
หนังสือตอบข้อหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 1260
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด(ฉบับแก้ไขวันที่ 11 ก.พ.64) 1001
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ม.ค. ๖๔ 554
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ (ศาลยุติธรรม) 875
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด 749
คู่มือการรับสมัครท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2 ก.พ. 64) 1325
ตารางจำนวนผู้สมัครเทศบาล 921
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ... 847
คู่มือและปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2564) 503
คู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 794
ข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล 790
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 507
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ย. ๖๓ ถึง ฉบับเพิ่มเติม ธ.ค. ๖3 และรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน พ.ย. 63 501
แบบรายงานผลการใช้จ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น ตาม ว.108 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2564 854
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 1005
แบบรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง 1215
การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1315
เรื่องขอให้ส่งเอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ สนย. ที่ ลต 0003(ฝผง.)/ว143 ลงวันที่่ 29 ธันวาคม 2563 814
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่ 9796
New