ตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์ AIA. 325
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือก ส.ว. 28
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 ตาม ว. 1153 ลว. 16 พ.ย. 61 244
สื่อต้นแบบให้ความรู้การได้มาซึ่ง ส.ว. (ฉบับแก้ไขวันที่ 15 พ.ย.2561) 304
ตารางแสดงการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายปี 62 563
แผนงานจัดการเลือกส.ว. (ตารางรถไฟ)ความละเอียดสูงสำหรับผลิตสื่อ 269
แนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม... 189
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต และ กกต. เขต 164
แบบรายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 61 96
ภาพคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 314
ppt การเตรียมการเลือก ส.ว. (1 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล) 326
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ส.ว. พ.ศ. 2562 365
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 (เอกสาร 2) 464
ร่างแผนงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือ ที่ ลต0003(ฝผง.)/ว140 (เอกสาร 1) 394
02 โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวาระเริ่มแรก (สี) 465
01 โครงสร้างการจัดการเลือก ส.ว.(สี) 688
แผนงานการได้มาซึ่ง ส.ว.(ผ่านมติ กกต.) 640
คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง 528
แบบกรอกข้อมูลตามหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่ลต0002/ว848... 254
ว130และว863 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย 53
New 

พัสดุ ครุภัณฑ์