พัสดุ ครุภัณฑ์

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 (วันที่ 26 ธันวาคม 2561) 248
แผนใช้เงินปี62 คชจ.ลต.สส. ตามหนังสือ สนย ที่ 0003/ว180 636
ตัวอย่างบัตรเลือก สว. ตามบันทึก ที่ ลต 0013/ว1264 ลว 07 ธ.ค. 61 185
แบบ ผตล.จว.1-3 264
บัตรประจำตัวผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 282
รายงานผลการประเมินคุณธรรม... 158
คู่มือการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สว. 320
GE กกต.เลขกรมธรรม์ 277
ตรวจสอบเลขที่กรมธรรม์ AIA. 333
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการเลือก ส.ว. 46
แบบจัดทำแผน-รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส.ว. 62 ตาม ว. 1153 ลว. 16 พ.ย. 61 245
สื่อต้นแบบให้ความรู้การได้มาซึ่ง ส.ว. (ฉบับแก้ไขวันที่ 15 พ.ย.2561) 310
ตารางแสดงการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายปี 62 578
แผนงานจัดการเลือกส.ว. (ตารางรถไฟ)ความละเอียดสูงสำหรับผลิตสื่อ 282
แนวทางการดำเนินโครงการภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม... 193
ใบสมัคร ผอ.กต.เขต และ กกต. เขต 169
แบบรายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 61 97
ภาพคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 330
ppt การเตรียมการเลือก ส.ว. (1 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล) 344
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ส.ว. พ.ศ. 2562 369
New