พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

คู่มือการปฏิบัติงานระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report) 309
บัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งแบ่งเขต (สำรอง) 135
บัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ (สำรอง) 97
บัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า (แบบบัญชีรายชื่อ) 109
บัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) 122
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ของเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 345
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคอีสาน 236
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคเหนือ 149
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคใต้ 125
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคกลาง 206
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการฯ 185
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็น ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต 478
เล่มยุทธศาสตร์ 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ 216
เล่มแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ฉบับสมบูรณ์ 224
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสืบสวน 498
แบบสำรวจเพื่อประกอบการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 546
การแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 568
รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 368
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 577
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2566 759
New