พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบฟอร์มย้ายตามระเบียบฯ 2564 148
รวมเอกสารผตล.จว.ลำปาง(เลือกตั้งส.ส.เขต4แทนตำแหน่งที่ว่าง) 48
อบรม ITA 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 173
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT ) 166
รวมเอกสาร ผตล.จว. ราชบุรี (เลือกตั้งสส.เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง) 115
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 110
โครงการสวัสดิการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับบุคลากรของ สนง.กกต. ประจำปี 2565 328
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน (ฉบับแก้ไขลงวันที่ 8 เมษายน 2565) 215
รวมเอกสาร ผตล.จว.กรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งสมาชิกสภากทม./ผู้ว่ากทม.) 103
รวมเอกสาร ผตล.จว.ชลบุรี (เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา/นายกเมืองพัทยา) 83
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 248
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน 125
ระบบแสดงใบจ่ายเงินเดือน (Pay Slip) 399
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ก.ย. 64 - ม.ค 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม ก.ย 64 - ม.ค. 65 ตาม ว 25 และ ว 317 ลงวันที่ 23 ก.พ. 65 120
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก2565(ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) 197
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 305
รวมเอกสารเลือกตั้งซ่อม ส.ส กทม. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (วันที่ 6 มกราคม 2565) 890
รวมเอกสาร ชุมพร สงขลา (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564) 246
ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 296
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 311
New