พัสดุ ครุภัณฑ์

รวมหนังสือเวียนที่สำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาล..ของพนักงาน กกต.

ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ 344
การเบิกค่ารักษาพยาบาล 445
การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณี การบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการ ทางแพทย์แผนไทย 477
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการ ทางแพทย์แผนไทย 455
หลักเกณฑ์การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนและอัตราการเบิกค่าห้องและค่าอาหาร 492
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี "รายการค่าตรวจเอ็กซเรย์ปอด" 481
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล "บิดา" 554
ขอแก้ไขและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาฯ 583
New