พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบการจัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 21 ตุลาคม 2565)
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 (วันที่ 7 ตุลาคม 2565)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส...
ทบทวนภารกิจและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็๋นการเลือกตั้งทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ต.ค. 64 และ ก.พ. 65 – มิ.ย. 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม มี.ค. 65 - มิ.ย. 65 ตาม ว 91 และ ว 1308 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65
การประเมินผลกระทบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ตาม นส. ที่ ลต 0003 (ฝนย.)/ว97 และที่ ลต 0003/ว 1423 ลว. 8 ส.ค.65)
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียด(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2580)
แบบฟอร์มย้ายตามระเบียบฯ 2564
รวมเอกสารผตล.จว.ลำปาง(เลือกตั้งส.ส.เขต4แทนตำแหน่งที่ว่าง)
New