พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ประจำอังคารวันที่  3 พฤศจิกายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

 ประจำวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

                                                                                             ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ประจำอังคารวันที่  17 พฤศจิกายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

 ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563