พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

ประจำวัเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

ประจำวัเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

ประจำวัเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

ประจำวัเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ประจำวัเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563