พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563