พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ระจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

 

ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563