พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563