พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

ประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

ประจำวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

ประจำวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563