พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันพุธที่ 1 มกราคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

ประจำวันพุธที่ 8 มกราคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

ประำวันพุธที่ 15 มการาคม 2563

 ประจำวันอังคารที่ 16 มกราคม 2563

 ประจำวันพุธที่ 17 มกราคม 2563

 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2563

 ประจำวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2563

 ประจำวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2563

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2563

 ประจำวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2563

 ประจำวันอังคารที่ 23 มกราคม 2563

ประำวันพุธที่ 24 มการาคม 2563

 ประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2563

 ประจำวันพุธที่ 26 มกราคม 2563

 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2563

 ประจำวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2563

 ประจำวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2563