พัสดุ ครุภัณฑ์

เสนอความเห็นแนวทางประกอบการจัดทำความเห็นเพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องในส่วนของการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งและการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารดาวน์โหลด          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตารางสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงฯ

                                     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (หมวด 7)