พัสดุ ครุภัณฑ์

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 38
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 6/2563 82
บัญชีนวัตกรรมไทย... 47
การจัดทำร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ อนุมัติโครงการ และอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว) 138
แบบฟอร์มสำรวจเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone 143
การแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ 194
แบบพิมพ์แนบท้ายระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ. หรือ... 186
การทดสอบเครื่อง Smart Card Reader 234
ใบสมัครให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 354
การพิจารณาคู่มือปฎิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ลต 0014/ว694 ลว 31 ก.ค.63) 258
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแแผนปฏิบัติการ... 229
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 64 246
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปีและแผนปฏิบัติการ [Update 15072563] 355
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 5/2563 141
ข้อมูลสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 245
แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2563 377
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 4/2563 213
ตอบแบบสำรวจ ITA2563 และเผยแพร่ช่องทางตอบแบบสำรวจ IIT 246
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ และโปรแกรม Logframe 2564 319
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย. ๖๓ 214
New