พัสดุ ครุภัณฑ์

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 15 พ.ย.2564) 98
แผนปฎิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 114
รวมเอกสารผตล.จว.(อบต.) ลงวันที่ 3 พ.ย.64 177
แบบทะเบียนปรวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 209
แบบรายงาน 302/2 ครุภัณฑ์ สนง.กกต.จว. ตาม ว 155 3 ลว. 20 ต.ค. 64 212
รวมเอกสารผตล.จว.(อบต.) 182
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ... 196
แบบ บช.อบต.3และแบบ บช.อบต.4 164
QR-Code คู่มือปฏิบัติงาน และ ระเบียบ ข้อกำหนดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี 209
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม พ.ค. - ส.ค. 64 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม พ.ค. - ส.ค. 64 ตาม ว 125 และ ว 1445 ลงวันที่ 5 ต.ค. 64 97
แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ลต. อบต. (เวียน จว. 1 ตค.64) 144
แบบฟอร์มจัดทำแผนใช้เงินจังหวัด ปี 65 202
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย... 212
บันทึกการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings 296
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานตรสวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 200
การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 229
แบบฟอร์มจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 ในส่วนค่าใช้จ่ายโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 250
การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศ (E-servive) 172
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ... 271
New