พัสดุ ครุภัณฑ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... 74
ทบทวนภารกิจและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็๋นการเลือกตั้งทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 173
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ต.ค. 64 และ ก.พ. 65 – มิ.ย. 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม มี.ค. 65 - มิ.ย. 65 ตาม ว 91 และ ว 1308 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65 80
การประเมินผลกระทบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ตาม นส. ที่ ลต 0003 (ฝนย.)/ว97 และที่ ลต 0003/ว 1423 ลว. 8 ส.ค.65) 130
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ 256
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียด(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2580) 181
แบบฟอร์มย้ายตามระเบียบฯ 2564 489
รวมเอกสารผตล.จว.ลำปาง(เลือกตั้งส.ส.เขต4แทนตำแหน่งที่ว่าง) 156
อบรม ITA 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 367
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT ) 264
รวมเอกสาร ผตล.จว. ราชบุรี (เลือกตั้งสส.เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง) 199
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 200
โครงการสวัสดิการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับบุคลากรของ สนง.กกต. ประจำปี 2565 537
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน (ฉบับแก้ไขลงวันที่ 8 เมษายน 2565) 308
รวมเอกสาร ผตล.จว.กรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งสมาชิกสภากทม./ผู้ว่ากทม.) 186
รวมเอกสาร ผตล.จว.ชลบุรี (เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา/นายกเมืองพัทยา) 149
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 439
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน 193
ระบบแสดงใบจ่ายเงินเดือน (Pay Slip) 617
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ก.ย. 64 - ม.ค 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม ก.ย 64 - ม.ค. 65 ตาม ว 25 และ ว 317 ลงวันที่ 23 ก.พ. 65 193
New