ทะเบียนสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 417
ข้อมูลสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างประจำของ สนง.กกต 1300
การก่อสร้างอาคารสำนักงาน และผังบริเวณอาคารสำนักงาน 283
ตารางคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560 แบบ ลย.01 1886
แบบสำรวจข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง 151
แผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 476
แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมนา โครงการวิจัยประเมินผลฯ 493
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียงส่วนกลาง 168
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียง สนง.กกต.จว. 397
แบบประเมินผลการออกเสียง 2559 (แก้ไขล่าสุด) 511
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ส่วนกลาง) วันที่ 9 สิงหาคม 2559 269
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนภูมิภาค) 346
ตัวอย่างกรอบการจัดสรรงบออกเสียง ปี 59 ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 ก.ค.59) 252
แบบสอบถาม การเบิกจ่ายตรง 483
VDO คู่มือการใช้ Web / Application Rapid Report 636
สื่อประชาสัมพันธ์ประชามติ 641
ตัวอย่างกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติ ปี 2559 ของ สนง.กกต.จว. และ กทม. ครั้งที่ 2 440
แบบพิมพ์สำหรับ กปน. ออกเสียงและประจำที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 860
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์) ลงวันที่ 10 มิ.ย.59 892
สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ(update วันที่ 7 มิ.ย. 59) 784

พัสดุ ครุภัณฑ์

สำนักงาน กกต.