พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ของเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 84
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคอีสาน 83
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคเหนือ 47
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคใต้ 44
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคกลาง 75
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการฯ 76
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็น ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต 128
เล่มยุทธศาสตร์ 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ 117
เล่มแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ฉบับสมบูรณ์ 158
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสืบสวน 127
แบบสำรวจเพื่อประกอบการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 222
การแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 247
รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 262
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 213
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2566 527
แบบการจัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 21 ตุลาคม 2565) 398
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 (วันที่ 7 ตุลาคม 2565) 428
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... 310
ทบทวนภารกิจและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็๋นการเลือกตั้งทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 524
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ต.ค. 64 และ ก.พ. 65 – มิ.ย. 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม มี.ค. 65 - มิ.ย. 65 ตาม ว 91 และ ว 1308 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65 236
New