พัสดุ ครุภัณฑ์

ข้อมูลสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 19
แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2563 139
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 4/2563 110
ตอบแบบสำรวจ ITA2563 และเผยแพร่ช่องทางตอบแบบสำรวจ IIT 142
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ และโปรแกรม Logframe 2564 177
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย. ๖๓ 119
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 3/2563 181
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย1) 300
มาตรฐานและราคากลาง 254
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 220
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ 234
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 436
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 221
กำหนดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 181
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มี.ค. ๖๓ 184
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 1/2563 215
เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... 403
ร่างคู่มือการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง... 334
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ย. ๖๒ ถึงฉบับเพิ่มเติม พ.ย. ๖๒ ฉบับเพิ่มเติม ม.ค. ๖๓ และรายชื่อผลิตภัณฑ์ฯ ครบอายุในเดือน พ.ย. ๖๒ 234
ประกาศ สนง.กกต.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับ ตน.วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกภาความเหมาะสมกับ ตน. และวัน เวลา สถานที่ จัดส่งเอกสารผลงาน และเอกสารแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการคัดเลือกพนักงาน เพื่อเลื 466
New