พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

แบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับปรุง) 19
รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 89
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 66 (ฉบับปรับปรุง) 107
แบบฟอร์มการขอใบอนุโมทนาบัตร 119
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2567 401
งบประมาณและการจัดซื้อ แบบ กกต. 301-302 งบประมาณ ส.ส 222
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 130
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 292
โครงการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2566 317
คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้สมัครและแบบพิมพ์ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 235
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 278
แบบพิมพ์ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 329
คู่มือการปฏิบัติงานระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report) 484
บัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งแบ่งเขต (สำรอง) 267
บัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ (สำรอง) 228
บัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า (แบบบัญชีรายชื่อ) 214
บัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) 237
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ของเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคอีสาน 366
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภาคเหนือ 319
New