พัสดุ ครุภัณฑ์

ใบสมัครให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 47
การพิจารณาคู่มือปฎิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ลต 0014/ว694 ลว 31 ก.ค.63) 60
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแแผนปฏิบัติการ... 91
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 64 133
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปีและแผนปฏิบัติการ [Update 15072563] 154
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 5/2563 75
ข้อมูลสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 116
แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2563 237
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 4/2563 149
ตอบแบบสำรวจ ITA2563 และเผยแพร่ช่องทางตอบแบบสำรวจ IIT 201
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ และโปรแกรม Logframe 2564 242
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย. ๖๓ 146
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 3/2563 211
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย1) 336
มาตรฐานและราคากลาง 286
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 256
แจ้งกรอบครุภัณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ 255
แผนยุทธศาสตร์ สนง.กกต. 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 501
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 250
กำหนดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 2/2563 210
New