แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมนา โครงการวิจัยประเมินผลฯ 205
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียงส่วนกลาง 49
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียง สนง.กกต.จว. 201
แบบประเมินผลการออกเสียง 2559 (แก้ไขล่าสุด) 402
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ส่วนกลาง) วันที่ 9 สิงหาคม 2559 180
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนภูมิภาค) 158
ตัวอย่างกรอบการจัดสรรงบออกเสียง ปี 59 ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 ก.ค.59) 211
แบบสอบถาม การเบิกจ่ายตรง 352
VDO คู่มือการใช้ Web / Application Rapid Report 603
สื่อประชาสัมพันธ์ประชามติ 564
ตัวอย่างกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติ ปี 2559 ของ สนง.กกต.จว. และ กทม. ครั้งที่ 2 408
แบบพิมพ์สำหรับ กปน. ออกเสียงและประจำที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 841
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์) ลงวันที่ 10 มิ.ย.59 857
สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ(update วันที่ 7 มิ.ย. 59) 754
ตัวอย่างกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติ ปี 2559 ครั้งที่ 1 438
ข้อความสั้น สโลแกน มาสคอตและตารางรถไฟ 1035
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติฯ 847
แผนปฏิบัติการออกเสียงประชามติ 816
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 818
สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ 908

พัสดุ ครุภัณฑ์

ระบบอินทราเน็ต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง