พัสดุ ครุภัณฑ์

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT ) 88
รวมเอกสาร ผตล.จว. ราชบุรี (เลือกตั้งสส.เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง) 54
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 48
โครงการสวัสดิการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับบุคลากรของ สนง.กกต. ประจำปี 2565 222
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน (ฉบับแก้ไขลงวันที่ 8 เมษายน 2565) 148
รวมเอกสาร ผตล.จว.กรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งสมาชิกสภากทม./ผู้ว่ากทม.) 59
รวมเอกสาร ผตล.จว.ชลบุรี (เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา/นายกเมืองพัทยา) 46
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 123
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน 73
ระบบแสดงใบจ่ายเงินเดือน (Pay Slip) 318
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ก.ย. 64 - ม.ค 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม ก.ย 64 - ม.ค. 65 ตาม ว 25 และ ว 317 ลงวันที่ 23 ก.พ. 65 84
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก2565(ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) 157
แบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 209
รวมเอกสารเลือกตั้งซ่อม ส.ส กทม. (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (วันที่ 6 มกราคม 2565) 806
รวมเอกสาร ชุมพร สงขลา (ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564) 213
ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 258
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 273
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 65 (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564) 588
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 289
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 15 พ.ย.2564) 438
New