คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2560 (แก้ไข 20 มี.ค.60 เวลา 11.45) 416
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ( Self Assessment Report : SAR ) รอบที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) 387
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 114
การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สนง.กกต. 289
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 346
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. .... (ร่างแรก) 520
แบบสรุปลำดับความสำคัญโครงการ สำหรับคำของบประมาณฯ ปี61 388
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) รอบ 3 เดือน 434
แบบฟอร์มคำขอ งปม พ.ศ. 2560 งป.ส.ว งป.ส.ส. 282
การจัดทำคู่มือการประสานงาน และปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๐ 536
เอกสารและแบบฟอร์มการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย 305
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ....(ร่างแรก) 828
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 308
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 261
แบบฟอร์มการสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 162
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยองค์การเอกชน พ.ศ. 2559 429
ทะเบียนสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 705
ข้อมูลสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างประจำของ สนง.กกต 1480
การก่อสร้างอาคารสำนักงาน และผังบริเวณอาคารสำนักงาน 369
ตารางคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560 แบบ ลย.01 2173

คู่มือการใช้งานระบบ ERP

พัสดุ ครุภัณฑ์

สำนักงาน กกต.