พัสดุ ครุภัณฑ์

รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 85
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 130
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2566 343
แบบการจัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 21 ตุลาคม 2565) 324
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 (วันที่ 7 ตุลาคม 2565) 353
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส... 255
ทบทวนภารกิจและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็๋นการเลือกตั้งทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 405
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ต.ค. 64 และ ก.พ. 65 – มิ.ย. 65 และบัญชีครบอายุนวัตกรรม มี.ค. 65 - มิ.ย. 65 ตาม ว 91 และ ว 1308 ลงวันที่ 20 ก.ค. 65 186
การประเมินผลกระทบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ตาม นส. ที่ ลต 0003 (ฝนย.)/ว97 และที่ ลต 0003/ว 1423 ลว. 8 ส.ค.65) 260
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ 522
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียด(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2580) 313
แบบฟอร์มย้ายตามระเบียบฯ 2564 829
รวมเอกสารผตล.จว.ลำปาง(เลือกตั้งส.ส.เขต4แทนตำแหน่งที่ว่าง) 280
อบรม ITA 2565 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 521
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT ) 398
รวมเอกสาร ผตล.จว. ราชบุรี (เลือกตั้งสส.เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง) 305
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 298
โครงการสวัสดิการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับบุคลากรของ สนง.กกต. ประจำปี 2565 695
ใบสมัครเข้ารับการประเมินพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน (ฉบับแก้ไขลงวันที่ 8 เมษายน 2565) 426
รวมเอกสาร ผตล.จว.กรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งสมาชิกสภากทม./ผู้ว่ากทม.) 278
New