แบบสรุปลำดับความสำคัญโครงการ สำหรับคำของบประมาณฯ ปี61 125
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) รอบ 3 เดือน 226
แบบฟอร์มคำขอ งปม พ.ศ. 2560 งป.ส.ว งป.ส.ส. 220
การจัดทำคู่มือการประสานงาน และปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๐ 386
เอกสารและแบบฟอร์มการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย 224
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ....(ร่างแรก) 600
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 250
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 213
แบบฟอร์มการสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 140
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยองค์การเอกชน พ.ศ. 2559 331
ทะเบียนสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 619
ข้อมูลสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้างประจำของ สนง.กกต 1415
การก่อสร้างอาคารสำนักงาน และผังบริเวณอาคารสำนักงาน 336
ตารางคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560 แบบ ลย.01 2004
แบบสำรวจข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง 176
แผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 562
แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมนา โครงการวิจัยประเมินผลฯ 512
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียงส่วนกลาง 188
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียง สนง.กกต.จว. 502
แบบประเมินผลการออกเสียง 2559 (แก้ไขล่าสุด) 525

คู่มือการใช้งานระบบ ERP

พัสดุ ครุภัณฑ์

สำนักงาน กกต.