แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมนา โครงการวิจัยประเมินผลฯ 438
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียงส่วนกลาง 132
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานออกเสียง สนง.กกต.จว. 370
แบบประเมินผลการออกเสียง 2559 (แก้ไขล่าสุด) 481
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ส่วนกลาง) วันที่ 9 สิงหาคม 2559 233
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนภูมิภาค) 288
ตัวอย่างกรอบการจัดสรรงบออกเสียง ปี 59 ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 ก.ค.59) 232
แบบสอบถาม การเบิกจ่ายตรง 405
VDO คู่มือการใช้ Web / Application Rapid Report 619
สื่อประชาสัมพันธ์ประชามติ 601
ตัวอย่างกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติ ปี 2559 ของ สนง.กกต.จว. และ กทม. ครั้งที่ 2 430
แบบพิมพ์สำหรับ กปน. ออกเสียงและประจำที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 850
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (ฉบับจัดพิมพ์) ลงวันที่ 10 มิ.ย.59 877
สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ(update วันที่ 7 มิ.ย. 59) 769
ตัวอย่างกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติ ปี 2559 ครั้งที่ 1 450
ข้อความสั้น สโลแกน มาสคอตและตารางรถไฟ 1058
คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติฯ 861
แผนปฏิบัติการออกเสียงประชามติ 837
คู่มือการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 829
สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ 928

พัสดุ ครุภัณฑ์

สำนักงาน กกต.