พัสดุ ครุภัณฑ์

ประชุม Gin Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 5
รวมเอกสาร ผตล.จว. (เทศบาล)ฉบับแก้ไขลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 15
รวมเอกสาร ผตล.จว. (เทศบาล) 35
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 61
ว308ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี๋ยวกับบัตรเลือกตั้งเทศบาล 122
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 48
หนังสือตอบข้อหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 194
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด(ฉบับแก้ไขวันที่ 11 ก.พ.64) 161
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ม.ค. ๖๔ 29
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ (ศาลยุติธรรม) 151
ว211การรายงานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล แยกเป็นรายจังหวัด 183
คู่มือการรับสมัครท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2 ก.พ. 64) 225
ตารางจำนวนผู้สมัครเทศบาล 221
ตารางตรวจสอบคุณสมบัติ... 233
คู่มือและปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2564) 51
คู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 112
ข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล 183
บันทึกการประชุมเพื่อมอบนโยบายและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference)ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 65
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ย. ๖๓ ถึง ฉบับเพิ่มเติม ธ.ค. ๖3 และรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน พ.ย. 63 34
แบบรายงานผลการใช้จ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น ตาม ว.108 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2564 132
New